Convocatòria d'ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2023

Organisme convocant: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

LA FECYT ORGANITZA SESSIONS INFORMATIVES ONLINE ELS DIES 19 I 20 DE SEPTEMBRE SOBRE NOVETATS I DUBTES DE LA CONVOCATORIA 2023. INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ

1. RESUM
Aquests ajuts tenen com a finalitat el cofinançament d’actuacions destinades a l’increment de la cultura científica i tecnològica de la societat, la difusió dels resultats de la investigació i de la innovació finançades amb fons públics, la participació ciutadana en les activitats de recerca, la millora de l’educació científica i tècnica de la societat en tots els seus nivells, i la professionalització de la comunicació científica.

Els projectes a desenvolupar s’han d’incloure dins una de les següents línies d’actuació:

a. Projectes de comunicació social de la ciència i la tecnologia.

b. Programa anual d’activitats UCC+I

c. Fires de la ciència.

d. Projectes singulars:

         1. Ciència ciutadana.

         2. Art, ciència, tecnologia i societat.

         3. Investigació i pràctica en la comunicació científica.

El període d’execució de les actuacions haurà d’estar comprès entre l’1 de juliol de 2024 i el 30 de juny de 2026 i iniciar-se al llarg de 2024 (sense possibilitat de pròrroga). La durada serà variable en funció de la modalitat del projecte.

La convocatòria 2023 manté respecte a la precedent que s’han de tenir en compte en les línies d’actuació de Projectes de comunicació social de la ciència i la tecnologia i de Projectes singulars. En l’àmbit de Projectes de comunicació social s’aplicarà una distinció entre projectes recurrents i projectes de nova presentació, amb criteris d’avaluació diferents per cada un. En el cas dels Projectes singulars, la convocatòria obliga a que tots els projectes siguin organitzats en col·laboració amb diversos tipus d’entitats en funció de la línia a la que es vulguin adscriure.

Els procediment de sol·licitud s’haurà de realitzar íntegrament per mitjans electrònics al web www.convocatoria.fecyt.es i utilitzant els models de documentació aportats per la FECYT que poden descarregar-se a l’apartat de documentació relacionada.


2. BENEFICIARIS
Organismes públics de recerca, universitats públiques i privades, entitats i institucions sanitàries públiques i privades, instituts de recerca sanitària, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, centres públics i privats de R+D i qualssevol altres persones jurídiques, públiques o privades, mercantils o sense ànim de lucre, que realitzin activitats de R+D+i, o generin coneixement científic o tecnològic

3. DOTACIÓ
La dotació econòmica correspondrà al 70% del total pressupostat en el projecte, fins a un màxim de 100.000 euros per sol·licitud.

Aquesta ajuda és compatible amb altres subvencions o ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat provinents tant de l’administració pública com de l’àmbit privat.

4. TERMINIS
De l'1 de setembre fins al 10 d'octubre de 2023, a les 13:00 hores.


Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, el termini intern per presentar la sol·licitud telemàticament i enviar confirmació per correu electrònic a culturacientifica@uib.cat serà dia dia 5 d'octubre de 2023 a les 13 hores.

PER SABER-NE MÉS: www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx

Les consultes sobre aquesta convocatòria s’hauran d’adreçar al correu electrònic: culturacientifica@uib.cat

 

Documents relacionats