Inscripcions a l'activitat: Safari de Biodiversitat

Indicacions de la inscripció

  • L'activitat és durà a terme el dissabte 5 de juny del 2021, en dos torns diferenciats. És necessari que indiqueu a quin torn us voleu inscriure.
  • És necessari que a aquesta activitat hi participi al manco un adult, que serà el responsable de la cessió de dades dels menors. Per aquest motiu, les dades del primer adult són obligatòries a la inscripció.
  • Com a màxim, poden participar 5 persones, entre adults i menors

* Els camps són obligatoris

Dades generals de l'activitat

Nombre total de participants (adults + menors)*
Indicau a quina hora voleu participar de l'activitat *

Dades dels participants

Adult 1

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareixeu a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Adult 2

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareixeu a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Adult 3

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareixeu a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Adult 4

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareixeu a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Adult 5

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareixeu a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Menor 1

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareix el vostre infant / fill / filla a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Menor 2

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareix el vostre infant / fill / filla a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Menor 3

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareix el vostre infant / fill / filla a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

Menor 4

Atorgau el consentiment perquè la UIB pugui utilitzar o guardar les imatges en què apareix el vostre infant / fill / filla a les xarxes socials, a la pàgina web, a l’arxiu fotogràfic de la UIB, consentiment que podreu revocar en qualsevol moment?

    

Informació sobre protecció de dades personals

En compliment del que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquest formulari d’inscripció al Safari de Biodiversitat.

Finalitat del tractament. Gestionar la inscripció al Safari de Biodiversitat.

Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears (UIB).

Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Termini de conservació de les dades personals: Es conservaran durant el temps necessari en compliment de la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats derivades del tractament. Posteriorment, la conservació o, en el seu cas, la supressió es realitzarà conforme a la normativa de documentació i arxius vigent.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment establert a la Seu electrònica de la Universitat. (https://seu.uib.cat/LOPDGDD/Drets-ciutada/)

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Delegada de Protecció de Dades. Podeu contactar amb la delegada de protecció de dades de la Universitat de les Illes Balears a l’adreça postal: Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). 07122, per via telefònica al 971 25 97 93 o bé al correu electrònic: dpo@uib.es